طراحی و پیاده سازی زیرساخت مراکز داده

طراحی و پیاده سازی زیرساخت مراکز داده

در دنیای امروز وجود مرکز داده در هر سازمانی جز لاینفک سازمان به شمار می‌رود. به نحوی که در ابتدای جایگذاری و طراحی ساختمان سازمان، فضایی برای این مرکز نیز تعبیه می‌شود. اما آنچه حائز اهمیت است تطابق این طراحی با استانداردهای جهانی مرکز داده و نیز امکان استفاده بلند مدت از آن است. در طراحی مراکز داده توجه به نکات ذیل امری حیاتی و ضروری به شمار می‌رود:

جانمایی مناسب در ساختمان، طراحی اولیه و تهیه نقشه‌های فنی، تعریف طرح مدیریت ظرفیت و استراتژی بهره‌وری از دیتاسنتر، برآورد هزینه و تامین بودجه، جانمایی و طراحی مجازی فضای داخلی، استانداردسازی، ایمن سازی و امن سازی فضای مرکز داده، تهیه تجهیزات تابلو برق، برق اضطراری، ژنراتور و UPS، تامین زیرساخت ارتباطاتی، امن سازی تجهیزات، تست‌های اولیه و Stress Testing، آموزش تیم تخصصی پشتیبانی، برنامه ریزی برای استفاده عملیاتی از مرکز داده، تهیه طرح‌های نگهداری، بازدید و بازنگری مرکز داده

با توجه به موارد فوق، شرکت امید نت توانایی مشاوره، نظارت، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه‌های پیاده‌سازی مراکز داده در سطح کشور را دارا می‌باشد.