مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

مهندس حجت آزادبخت

مدیر عامل

مهندس مهدی سلیمی

عضو هیئت مدیره

مهندس حسین رضوانیان

مهندس حسین رضوانیان

عضو هیئت مدیره

مهندس سعید بدره

مهندس سعید بدره

عضو هیئت مدیره

ترکیب حقوق صاحبان سهام

سهامداران

نماینده

تعداد سهام

مبلغ سرمایه

درصد مالکیت

بانک سپه

علی چهارلنگی خدابخش نور

999,976

99,997,600,000

99.9976%

شرکت هلدینگ فناوری اطلاعات به‌پویان هوشمند امید

خدامراد بزرگ‌چمی

10

1,000,000

0.001%

شرکت رایانه خدمات امید

مرصاد خوانساری

6

600,000

0.0006%

تحلیلگران هوشمند فناوری اطلاعات امید

2

200,000

0.0002%

نوآوران بوم گستر امید

2

200,000

0.0002%

کامبیز ارشتنابی مطلق

1

100,000

0.001%

حسین رشیدی

1

100,000

0.0001%

دانیال سرمست بیگلو

1

100,000

0.0001%

عباس عسکرزاده

1

100,000

0.0001%

جـــــــــــــــــمع

 

1,000,000

100,000,000,000

100%